Τα Πρότυπα στο Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας των νέων τεχνολογιών και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην βιομηχανία , στον τομέα παροχών υπηρεσιών αλλά και στους καταναλωτές.

Οι προτεραιότητες της τυποποίησης των ΤΠΕ, τόσο σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Εθνικό επίπεδο επικεντρώνονται στις τεχνολογίες που τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη τους έχει σηματοδοτήσει την αλλαγή των στρατηγικών στόχων της ΕΕ σε όλους τους τομείς. Τεχνολογίες     όπως το 5G, Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity και Βig Data οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη και την ευρύτερη ώθηση της  βιομηχανίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της διασφάλισης της ποιότητας με αποτέλεσμα την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της Ε.Ε..   Η δράση σε αυτές τις τεχνολογίες μπορεί να επιταχύνει την ψηφιοποίηση της  Βιομηχανίας, και των παρόχων υπηρεσιών με  άμεσο αντίκτυπο στους  τομείς   ηλεκτρονικής υγείας, στα έξυπνα συστήματα μεταφορών, στα συνδεδεμένα / αυτοματοποιημένα οχήματα, στις έξυπνες πόλεις, στην τεχνολογία blockchain και στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Σε εθνικό επίπεδο ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) λαμβάνοντας υπόψη τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα τα οποία διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών τεχνολογιών και αποτελούν το θεμέλιο λίθο στη υλοποίηση  της ‘’Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς’’ ως επίσης και το ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, έχει προχωρήσει στη δημιουργία το πιο κάτω αντανακλαστικών επιτροπών: 

 • Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού ‘’Βlockchain and Distribute Ledger Technologies’’. 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη ‘’Artificial Intelligence’’
 • “Ασφάλεια Πληροφοριών, Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Ιδιωτικότητας”
  ‘’Ιnformation Security and Data Privacy’’ 
 • Ευφυή συστήματα μεταφοράς ‘’Intelligent Transport Systems’’
 • Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός και Τεχνολογίες 

Contact Info

Joseph Karis
ICT Standards Officer​

 • +357-22 411 420

 • +357-22 411 511

 • j.karis@cys.org.cy

 • www.cys.org.cy

 • sms.cys.org.cy/sms/mos/searchCatalog

 • cys.isolutions.iso.org/cys

 • CYPRUS ORGANISATION FOR STANDARDISATION
  30 Kosta Anaxagora Street
  3rd Floor, CY 2014 Nicosia
  P.O. Box 16197, CY-2086 Nicosia